Disclaimer

ARTIKEL 1. Algemeen

1.1. Dit is de disclaimer van Cyberlokaal.nl. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site van Cyberlokaal.nl (verder genoemd: ‘de site’) besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: ‘de informatie’) op de site onvolledig c.q. onjuist is.
1.2. De inhoud van deze site geniet auteursrechtelijke bescherming.
1.3. Doorklikken op de webpagina(s) houdt de aanvaarding van deze disclaimer in.
1.4. Cyberlokaal.nl houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Iedere aanpassing wordt op de website gepubliceerd.
 

ARTIKEL 2. Periodieke wijzigingen

2.1. De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.
 

ARTIKEL 3. Geschiktheid van de aangeboden informatie

3.1. Wij staan er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevind en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 

ARTIKEL 4. Schade voortvloeiende uit site-gebruik

4.1. Ondanks het feit dat deze site met groots mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Cyberlokaal.nl geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie en sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen.
4.2. Cyberlokaal.nl is niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

ARTIKEL 5. Informatie en documentatie van derden

5.1. Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van Cyberlokaal.nl.
5.2. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van de informatievoorziening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Cyberlokaal.nl.
5.3. Cyberlokaal.nl is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.
 

ARTIKEL 6. Auteursrecht

6.1. Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Cyberlokaal.nl. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.
6.2. Kopie van foto of videowerk en ander materiaal en publicatie hier van, ook bij aanbieding door derden, is alleen toegestaan na verkregen toestemming van Cyberlokaal.nl, en is naamsvermelding (Cyberlokaal.nl) verplicht.
6.3. Kopiëren van digitale producties voor gebruik van internet of welke media dan ook, is niet zonder toestemming van Cyberlokaal.nl toegestaan en is strafbaar.
 

ARTIKEL 7. Fair Use

8.1. Cyberlokaal.nl is van mening dat het gebruik van korte stukjes uit beschermd materiaal valt onder het Fair Use principe, waarbij men uitgaat van een redelijk gebruik met bronsvermelding, ongeveer zoals het Nederlandse citaatrecht.
8.2. Personen of organisaties, die menen dat hun rechten geschonden worden/zijn, worden verzocht dit te melden bij Cyberlokaal.nl.