Algemene voorwaarden opdrachten

ARTIKEL 1. Algemeen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
• Opdrachtgever: De partij waaraan Cyberlokaal.nl de offerte aanbiedt en na een gunning op basis van de offerte de opdracht uitvoert;
• Opdrachtnemer: Cyberlokaal.nl als uitvoerende partij van de opdracht;
• Resultaat: Het eindproduct zoals dat door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever wordt opgeleverd.
 

ARTIKEL 2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle offertes, aanvragen voor offertes, orders, orderbevestigingen en overeenkomsten, betreffende de vervaardiging van één of meer tekst-, video-, foto- of multimediale producties (verder te noemen: “producties”) en/of het leveren, verhuren en verlenen van (video)banden, apparatuur, hulpmiddelen en andere materiële faciliteiten (verder te noemen: “Faciliteiten”), en/of alle overige offertes, aanvragen voor offertes, orders, orderbevestigingen en overeenkomsten, waarbij Cyberlokaal.nl als verkoper, verhuurder en/of opdrachtnemer optreedt, zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij hiervan is afgeweken en deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk door Cyberlokaal.nl is bevestigd.
2.2. Deze Algemene Voorwaarden gelden als integraal onderdeel van iedere productieovereenkomst en/of alle overige in lid 1. van dit artikel bedoelde overeenkomsten tussen Cyberlokaal.nl en opdrachtgever.
2.3. De door opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Cyberlokaal.nl zijn aanvaard.

ARTIKEL 3. Offerte

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2. Een offerte welke voor Cyberlokaal.nl op grond van het bepaalde in lid 1 van dit artikel bindend is vervalt na verloop van dertig dagen na de offertedatum.
3.3. Op offertes is te allen tijde een voorbehoud van toepassing van onvoorziene omstandigheden.
 

ARTIKEL 4. (Totstandkoming) overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien Cyberlokaal.nl een order uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard dan wel indien Cyberlokaal.nl een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de order.
4.2. Ingeval van een orderbevestiging door Cyberlokaal.nl is de inhoud van de orderbevestiging bindend voor opdrachtgever, tenzij opdrachtgever binnen acht dagen na datum van verzending van de orderbevestiging de juistheid daarvan schriftelijk heeft betwist.
4.3. Door het mondeling of schriftelijk opdracht geven tot werkzaamheden accepteert de opdrachtgever de Algemene Voorwaarden.
4.4. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cyberlokaal.nl is opdrachtgever niet gerechtigd de uit de desbetreffende overeenkomst met Cyberlokaal.nl voortvloeiende rechten en plichten, over te dragen aan derden. Ook in geval van coproducties.